ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - Mobilności edukacyjne projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036582"

Świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" ze środków programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na zasadach programu ERASMUS+, sektor KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Piotrkowski, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Tryb., NIP 771-230-53-43

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie, Szydłów 57, 97-306 Grabica

 

Tryb udzielania zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U.2017. 21579 z późn. zmianami) - zwanej dalej "Ustawą p.z.p" oraz istotnych warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ".

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g Ustawy p.z.p.

 

W załącznikach umieszczono :

1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

2. Istotne warunki zamówienia

  • zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia
  • zał. 2 Formularz ofertowy
  • zał. 3 Doświadczenie - wykaz usług
  • zał. 4 Wzór umowy
  • zał. 5 Propozycja menu
  • zał. 6a Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • zał. 6b Oświadczenie wykonwacy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  • zał. 6c Oświadczenie - brak powiązań
opis dokumentutypdata

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną do projektu 2017-1-PL01-KA102-036582

pdf01-03-2018[ Pobierz ]
1 405 kB

Zał nr 1 do ogloszenia o usłudze społecznej - Istotne Warunki Zamówienia

pdf01-03-2018[ Pobierz ]
9 136 kB

Załącznik nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

pdf01-03-2018[ Pobierz ]
145 kB

Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy

pdf01-03-2018[ Pobierz ]
112 kB

Załącznik nr 3 do IWZ - Doświadczenie-wykaz usług

pdf01-03-2018[ Pobierz ]
98 kB

Załącznik nr 4 do IWZ - Wzór Umowy

pdf01-03-2018[ Pobierz ]
162 kB

Załącznik nr 5 do IWZ - Propozycja menu

pdf01-03-2018[ Pobierz ]
91 kB

Załącznik nr 6A do IWZ - Oświadczenie wykonawcy

pdf01-03-2018[ Pobierz ]
161 kB

Załącznik nr 6B do IWZ - Oświadczenie wykonawcy

pdf01-03-2018[ Pobierz ]
170 kB

Załącznik nr 6C do IWZ - Oświadczenie brak powiązań

pdf01-03-2018[ Pobierz ]
119 kB

Informacja o ilości złożonych ofert

pdf09-03-2018[ Pobierz ]
1 175 kB

Informacja o udzieleniu zamówienia

pdf09-03-2018[ Pobierz ]
1 063 kB
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )