ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

RODO

IODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ZSP CKU im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie jest Pan Dariusz Lorenc

 

KONTAKT : iod@cuw.powiat-piotrkowski.pl

Obowiązek informacyjny RODO

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. 

 

Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców, słuchaczy i kursantów jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie, 97-306 Grabica, Szydłów 57  tel. 44  617-14-01 

e-mail zspszydlow@op.pl.

 

Administrator jest odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

Cele przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców, słuchaczy i kursantów :

 

 1. wykonywanie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, prowadzenie rekrutacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, które określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art 6 lit. c RODO) - obowiązek prawny;
 2. wykonywanie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej  w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie poszczególnych kategorii danych osobowych (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit a RODO) - "zgoda";
 3. umożliwienie łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystania wizerunku dzieci, młodzieży i dorosłych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - "zgoda".

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy  Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą szkołę działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Odmowa ich podanie uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

 

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. 

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio :

 

 • okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres , w którym przepisy ustawy Prawo Oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację;
 • czas do momentu wycofania zgody.

 

Mogą Państwo złożyć do naszej szkoły wniosek o :

 

 1. dostęp do danych osobowych  (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopie danych);
 2. sprostowanie danych gdy są one nieprawidłowe;
 3. przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO;
 4. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa .

 

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane  możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych) - innym podmiotom, w tym :

 

 1. podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu
 2. innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

 

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )